BADANIE KIEROWCÓW ŁÓDŹ

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur

Łódź ul. Armii Krajowej 54 lokal U10

tel. 42687-08-48;  tel. 42686-56-35

http://www.dr-mamczur.pl/badanie-kierowcow-lodz.html

 

W naszym gabinecie przeprowadzamy badania kandydatów na kierowców (amatorskie – kat. A,A1,A2,B,B1,B+E,T lub kierowców kat. A,A1,A2,B,B1,B+E,T którym upływa ważność prawa jazdy z uwagi na kończący się termin badania lekarskiego). Na miejscu w czasie jednej wizyty mamy możliwość wykonania badania okulistycznego.

 

Na połączone badanie okulistyczne z badaniem orzecznika zapraszamy po wcześniejszym umówieniu terminu. Proponujemy badania w następujących terminach

Poniedziałek , Środa, Piątek –  godz 11.30

Wtorek i Czwartek – godzina 18.00

 

Dr-Mamczur

Zapraszamy

 

PRZYDATNE LINKI DLA KIEROWCÓW – ŁÓDŹ

Urząd Miasta Łodzi – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

91-433 Łódź Smugowa 26 A
tel.: +48 (42) 638-50-23 (sekretariat)
fax: +48 (42) 638-50-22
e-mail: pjr@uml.lodz.pl, komunikacja@uml.lodz.pl

Oddział Praw Jazdy

Zadania: wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

kierownik Beata Andrzejczak
pokój: B-7
tel.: +48 (42) 638-50-19
fax: +48 (42) 638-50-43

Informacja o sprawach realizowanych przez Oddział
tel.: +48 (42) 638-50-42, +48 (42) 638-50-27

Odbiór praw jazdy
stanowisko: 1.03, 1.04
tel.: +48 (42) 638-50-14, +48 (42) 638-50-16

Sprawy dotyczące zatrzymanych praw jazdy i cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami stanowisko: 1.01
tel.: +48 (42) 638-50-45, +48 (42) 638-50-17

Instytut Medycyny Pracy Łódź – Instytucja odwoławcza

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 631 45 02,  faks: 42 656 83 31
e-mail: impx@imp.lodz.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Łódź

– Aleksandrowskiej 61/63, mail: mompa@wompcpl.eu Spis numerów telefonów

– Piłsudskiego 133B (dawniej 135), mail: mompp@wompcpl.eu  Spis numerów telefonów

– Gdańskiej 117a, mail: mompg@wompcpl.eu  Spis numerów telefonów

– Tymienieckiego 18, mail: mompt@wompcpl.eu Spis numerów telefonów

 

 

KATEGORIE PRAW JAZDY

 

Akty prawne dotyczące badania kierowców:

 

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2022.988 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2022.2201 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U.2023.622)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań
lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i
kierowców (Dz.U.2022.2503 )
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (tekst jednolity:
Dz.U.2022.165)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków
działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania
badań na ich obecność w organizmie (Dz.U.2014.948)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wzorów
zaświadczeń lekarskich (Dz.U.2015.674)

1. Ustawa o kierujący pojazdami

Nowe

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. 2023 poz 622

Poprzednie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz.U. 2021 poz 1212

 

z dnia18 czerwca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. z 2020 poz. 1268

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. z 2019 r. poz. 341

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami Dz. U 2016 nr 627

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ -z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  – Dz. U 155 z 2015 r

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. poz. 970 – o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprzednie :od 19.01.2013

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 5 stycznia2011 r. o kierujących pojazdami

( Dz.U. z 2014 r. poz. 600) – moc obowiązująca od dnia 19 stycznia 2013 r.,

Dz. U. nr 30, poz. 151

Dz.U. nr 30. poz. 151 – na stronie Sejmu RP wraz z ustawami zmieniającymi, tekst ujednolicony

np. Ustawa z 17.01.2013 nr 82 oraz D20130657.pdf

W ustawie m. in. – egzamin teoretyczny – odpowiedź na 32 pytania wybrane z kilku tysięcy

– Prawo jazdy nie będzie bezterminowe. Kategoria AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będą wydawanie na okres 15 lat – konieczność badań lekarskich -Rozdział 12.Art 75. pkt 1 ust. 2

„Rozdział 12
Badanie lekarskie

Art. 75. 1. Badaniu lekarskiemu  przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu
dalej „badaniem lekarskim”, podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
2) osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności
tego dokumentu.”

– Prawo jazdy wydane do 18.01.2013 będą podlegać wymianie w okresie od 19.01.2028 do 18.01.2033.  (termin ważności dokumentu – nie trzeba zdawać ponownie egzaminu)

Minimalny wiek do prawa jazdy kategorii:

Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania
wynosi:
1) 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii AM;
2) 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada
prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej
15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy
kategorii A;
6) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii:
a) A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez
2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3
oraz art. 9;
8) 21 lat — dla tramwaju;
9) 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat — dla roweru;
11) 17 lat — dla roweru wieloosobowego lub przewożącego
inną osobę;
12) 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat — dla kolejki turystycznej.

 

PRAWO U RUCHU DROGOWYM

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym – DZ.U.2022 r. nr 988

 

 

2. Badanie lekarskie Rozporządzenia Ministra Zdrowia

a) Obowiązujące: 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r.  poz. 2503 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U. 2022 poz. 2503

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny – Dz.U. 2022 poz. 1138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe Dz.U. 2021 poz. 1082

b) Poprzednie

OBWIESZCZENIE  MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2020 r.  w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U. 2020 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz U z 2019 nr 1659

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 19 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców   Dz U z 2019 NR 1356

UWAGA! Nowy druk orzeczenia oraz oświadczenia dla nieletnich wypełnia rodzic!

Akty powiązane

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. z 2019 r. poz. 341

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej U z 2019 poz.  622 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Dz. U.z 2019 poz. 1287

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 03 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. DzU 2019 nr 1294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 4 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców Dz U z 2018 nr 1938

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcówDz.U. z 2017 poz 250.

 

*) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców . Dz U 2247

Dz. U. 2247 z 2015 rDZU 2247 Min Zdr 2015  (zmiana druku orzeczenia, wymogi przy obturacyjnym bezdechu sennym, , zniesiona konieczność widzenia stereoskopowego dla kat. A – jednooczność, zniesione badanie dynamicznej ostrości wzroku?))

*) z 17.07.2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949).  z 17.07.2014

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15).

Akty zmieniające – obowiązujące

Poprzednie

Dz. U 2013 poz 133 z 28.01.2013 – obowiązuje od 28.01.2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Poprzednie

Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – Wymagania na poszczególne kategorie

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – Druk badania lekarskiego

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wzorów
zaświadczeń lekarskich (Dz.U.2015.674)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000674/O/D20150674.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U.2014.948)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000948/O/D20140948.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (tekst jednolity: Dz.U.2022.165)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000165/O/D20220165.pdf

 

3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000988/U/D20220988Lj.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowymDz. U.  1137  z 2012 – 11.10.2012

Tekst ujednolicony na dzień 22.01.2014

 

USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 1448 z 21.12.2012

Ustawa z dn. 9 kwietnia 2015 (DZ U. 591) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym – przewożenie dzieci – bez fotelika powyżej 150 cm  (bez limitu wieku) bez  – a „na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa”

O zmianach w egzaminach na prawo jazdy – wpis od 4 stycznia  2016 r – http://www.drmamczur.home.pl/drmamczur/?p=601

NOWE 2016

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Dz. U. 2016 poz. 232.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012 poz 973 – wzory praw jazdy, kody ograniczeń w prawie jazdy  ze względu na stan zdrowia

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U z 2012 poz. 1005 – szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania praw jazdy

NOWY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – DzU 2016-poz 231Data ogłoszenia:2016-02-25

6. Ustawa o transporcie drogowym

U S T A W A z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym1) Dz.2022.2201

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002201/U/D20222201Lj.pdf

 

 

poprzednie

tekst ujednolicony  z 15.10. 2013 r Dz U 2013 1414 – ważny art. 3 – nie dotyczy  transportu niezarobkowego ale dotyczy jeśli przedsiębiorca z kat. B+E kieruje samochodem z łączną masą powyżej 3,5t (wymagane dodatkowe zaświadczenie lekarskie i psychologiczne)

link do wytycznych

7. Ustawa z 20 marca 2015 o zmianie ustawyKodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz. 541) – nietrzeźwi kierowcy – obowiązkowe pozbawienie prawa jazdy na okres 3 lat. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym (oraz przewożenie niedozwolonej ilości osób) – zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 m-cy.

8. Badania psychologiczne

 

WYTYCZNE

1. Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy z 2011 r dr n.med. Ewa Wągrowska-Koski – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (tabele badania kierowców zawodowych)

2. Zalecenia IMP w Łodzi dotyczące badań profilaktycznych pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym z 20.10.2014

„Minimalne kryteria zdrowotne (oprócz innych wynikających z charakteru pracy) powinny być tożsame z kryteriami dla kategorii B prawa jazdy, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dodatkowo, w przypadku zakresu obowiązków służbowych wskazujących na konieczność kierowania po zmroku – wymagany jest prawidłowy wynik badania oceniającego widzenie zmierzchowe i wrażliwości na olśnienie”.

Standardowy zakres badań lekarskich osób, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, a w ramach obowiązków zawodowych kierują pojazdami silnikowymi powinien obejmować:

Badanie wstępne:

• badania lekarskie – ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne;

• badania pomocnicze — testy sprawności psychoruchowej, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, oznaczenie poziomu glukozy;

Badanie okresowe:

• badania lekarskie —ogólnolekarskie, okulistyczne, w zależności od wskazań neurologiczne;

• badania pomocnicze — badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia * , oznaczenie poziomu glukozy; w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej.

Częstotliwość badań profilaktycznych to:

Do 50 roku życia – co 3-4 lata

Powyżej 50 roku życia – co 2 lata.

* co 4-6 lat, a po 60 roku życia – co 2-3 lata

Przydatne strony

1. Badanie okulistyczne  kierowców – Medycyna Praktyczne – Okulistyka

2. Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tel. (42) 291 98 76  – prowadzi Rejestr lekarzy uprawnionych do badania kierowców województwa łódzkiego

2. Blog – Badania lekarz medycyny pracy -Pracownia Psychologii Transportu Dariusza Kraśnickiego