Regulamin gabinetów lekarskich

REGULAMIN PORZĄDKOWY

SPECJALISTYCZNEJ INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

DARIUSZ MAMCZUR

 

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

.„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” działa na podstawie obowiązujących aktów  prawnych, a w szczególności:

 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Z 2005, nr 226,poz. 1943 z pózn.zm.) Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669.oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 1. Prawo Przedsiębiorców Dz U. z 6 marca 2018 poz.646 (wchodzącego w skład Konstytucji Biznesu)
 2. Ustawa o działalności leczniczej z z 15.04.2011 (Dz. U. nr 112, poz.654), z Dz.U. 2018 poz 2219
 3. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.)
 4. oraz przepisami o ochronie danych osobowych RODO (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

Postanowienia ogólne

 

§2.

Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Dariusz Mamczur
 • organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
 • prawa i obowiązki pacjenta,
 • informacje o dokumentacji medycznej
 • obowiązki praktyki lekarskiej w razie śmierci pacjenta

§3

 1. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” została utworzona przez Dariusza Mamczura – właściciela, z siedzibą w 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 54 lokal U-10.
 2. Miejscem wykonywania Praktyki –„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” jest gabinet Łódź, ul. Armii Krajowej 54 lokal U-10.

Cele i zadania

„Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Dariusz Mamczur”

§ 4.

 1. Podstawowym celem „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Dariusz Mamczur” jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez – osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów prawa – tj.  dr n. med. Dariusz Mamczura
 2. Do podstawowych zadań Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Dariusz Mamczur” należą:

– badanie i porada lekarska:

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, zakładami pracy,

§5.

Rodzaj działalności leczniczej 

a) udzielanie porad lekarskich z zakresu:

– chorób wewnętrznych (internistycznych)

– chorób nerek (nefrologicznych)

b) wystawianie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia dla osób ubiegających się o prawo kierowania pojazdami mechanicznymi.

§6.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur”

 

„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur”  organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnych porad lekarskich internistycznych i nefrologicznych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 1. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem
 4. Wysokość opłat za usługi medyczne jest ustalana w oparciu o cennik wewnętrzny jednostki opracowany przez właściciela. Udostępnienie dokumentacji medycznej – o Kopie odpisów -pierwsze bezpłatnie.
 5. Stawki opłat za usługi medyczne, o których mowa w pkt.5 znajdują się w rejestracjach placówki.
 6. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” kieruje właściciel, który reprezentuje zakład na zewnątrz. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go w sprawach administracyjnych lek. okulista Grażyna Mamczur.
 7. W gabinecie przestrzegany jest Kodeks Etyki Lekarskiej – dostępny na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej

§7.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki. leczenia pacjentów i ciągłości

postępowania leczniczego zakład może mieć zawarte umowy z innymi jednostkami służby zdrowia we własnym zakresie.

2.Pacjenci wymagający hospitalizacji kierowani są do szpitali w ramach NFZ

 1. Pacjenci wymagający konsultacji specjalistycznych kierowani są do odpowiednich specjalistów (odpłatność ponosi pacjent) lub do lekarza POZ z prośbą o skierowanie pacjenta w ramach NFZ
 2. W stanach zagrożenia życia wymagającego dalszej hospitalizacji wzywane jest pogotowie ratunkowe.

§8.

Prawa i obowiązki pacjenta

 

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:
 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach. zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta w karcie Historii Choroby, z tym zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza.

 

 1. Do obowiązków pacjenta należy:
 • przestrzeganie regulaminu porządkowego „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Dariusz Mamczur
 • zachowanie spokoju.
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Dariusz Mamczur
 • przestrzegania zasad higieny osobistej.
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż..
 • przestrzeganie zaleceń lekarza.

 

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Dariusz Mamczur” ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela zakładu w dniach i godzinach otwarcia placówki

Właściciel „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Dariusz Mamczur”  zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta zawartych m. in. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych RODO (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

§ 9.

Dokumentacja medyczna

 

 1. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2 „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur” udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej w karcie historii choroby – do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Kopie Historii Chorób udostępniane są osobom upoważnionym po okazaniu dowodu tożsamości.
 3. Opłaty za udostępnienia medycznej zgodne z Ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.) – pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna.

§10.

Obowiązki praktyki lekarskiej  w razie śmierci pacjenta

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił świadczeń lekarskich.
 3. Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub Prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
 4. W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania

§11

Regulamin Porządkowy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez właściciela

„Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Dariusz Mamczur”

Łódź, dnia 01.05.2019

Podpis właściciela

Dariusz Mamczur

 

 

 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

SPECJALISTYCZNEJ INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

GRAŻYNA MAMCZUR

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

.„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur” działa na podstawie obowiązujących aktów  prawnych, a w szczególności:

 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Z 2005, nr 226,poz. 1943 z pózn.zm.) Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669.oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 2. Prawo Przedsiębiorców Dz U. z 6 marca 2018 poz.646 (wchodzącego w skład Konstytucji Biznesu)
 3. Ustawa o działalności leczniczej z z 15.04.2011 (Dz. U. nr 112, poz.654), z Dz.U. 2018 poz 2219
 4. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.)
 5. oraz przepisami o ochronie danych osobowych RODO (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

Postanowienia ogólne

§2.

Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Grażyna Mamczur
 • organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
 • prawa i obowiązki pacjenta,
 • informacje o dokumentacji medycznej
 • obowiązki praktyki lekarskiej w razie śmierci pacjenta

§3.

 1. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur” została utworzona przez Grażynę Mamczura – właściciela, z siedzibą w 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 54 lokal U-10.
 2. Miejscem wykonywania Praktyki –„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur” jest gabinet Łódź, ul. Armii Krajowej 54 lokal U-10.

Cele i zadania

„Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Grażyna Mamczur”

§4.

 1. Podstawowym celem „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Grażyna  Mamczur” jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez – osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów prawa – tj.  lek.med. Grażynę Mamczur
 2. Do podstawowych zadań Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Grażyna Mamczur” należą:

– badanie i porada lekarska:

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, zakładami pracy,

§5.

Rodzaj działalności leczniczej

udzielanie porad lekarskich z zakresu: – chorób oczu (okulistyki)

§ 6.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur”

 

„Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur”  organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnych porad lekarskich internistycznych i nefrologicznych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 1. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem
 4. Wysokość opłat za usługi medyczne jest ustalana w oparciu o cennik wewnętrzny jednostki opracowany przez właściciela.
 5. Stawki opłat za usługi medyczne, o których mowa w pkt.5 znajdują się w rejestracjach placówki.
 6. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Mamczur” kieruje właściciel, który reprezentuje zakład na zewnątrz. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go w sprawach administracyjnych dr n. med. Dariusz Mamczur.
 7. W gabinecie przestrzegany jest Kodeks Etyki Lekarskiej – dostępny na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej

 

§7.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki. leczenia pacjentów i ciągłości

postępowania leczniczego zakład może mieć zawarte umowy z innymi jednostkami służby zdrowia we własnym zakresie.

2.Pacjenci wymagający hospitalizacji kierowani są do szpitali w ramach NFZ

 1. Pacjenci wymagający konsultacji specjalistycznych kierowani są do odpowiednich specjalistów (odpłatność ponosi pacjent) lub do lekarza POZ z prośbą o skierowanie pacjenta w ramach NFZ
 2. W stanach zagrożenia życia wymagającego dalszej hospitalizacji wzywane jest pogotowie ratunkowe.

§8.

Prawa i obowiązki pacjenta

 

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:
 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach. zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta w karcie Historii Choroby, z tym zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza.

 

 1. Do obowiązków pacjenta należy:
 • przestrzeganie regulaminu porządkowego „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Grażyna Mamczur
 • zachowanie spokoju.
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Grażyna Mamczur
 • przestrzegania zasad higieny osobistej.
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż..
 • przestrzeganie zaleceń lekarza.

 

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Grażyna Mamczur

ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela zakładu w dniach i godzinach otwarcia placówki

Właściciel „Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Grażyna Mamczur”  zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta zawartych m. in. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych RODO (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

§ 9.

Dokumentacja medyczna

 

 1. „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur” prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2 „Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur” udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej w karcie historii choroby – do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Kopie Historii Chorób udostępniane są osobom upoważnionym po okazaniu dowodu tożsamości.
 3. Opłaty za udostępnienia medycznej zgodne z Ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 4. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p.) – pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna

 

§ 10.

Obowiązki praktyki lekarskiej  w razie śmierci pacjenta

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił świadczeń lekarskich.
 3. Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub Prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
 4. W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

§ 11.

Regulamin Porządkowy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez właściciela

„Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej  Grażyna Mamczur”

 

Łódź, dnia 01.05.2019                                                              Podpis właściciela

Grażyna Mamczur

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU

Dariusz Mamczur

Ul. Armii Krajowej 54 u 10

94-046 Łódź

NIP 727-105-00-19

Sklep Dariusza Mamczura przy ul. Łódź ul. Armii Krajowej prowadzony w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zajmuje się sprzedażą soczewek kontaktowych i płynów do soczewek kontaktowych.

Sprzedaż, reklamacje i zwroty dokonywana jest w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego.

Skargi i zażalenia należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

W Łodzi –  90-730 Łódź, ul. Gdańska 38.  http://www.wiih.lodz.pl/

Wydział Ochrony Konsumentów    (reklamacje, mediacje, rzeczoznawca) –

(42 632-16-50 .

dr n.med. Dariusz Mamczur