RODO – ochrona danych osobowych

RODO

Zgodnie Z art. 13 RODO oraz (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mamczur, wykonujący działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, 94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 54 lok. U-10.

2.      2. Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

3.      Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi:

–  art 6 ust. 1 lit. b) ,art. 9 ust. 2 lit. h RODO

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,(z późn. zm.-tj. Dz. U z 2020 nr 849)
– ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekarza i lekarza dentysty.(z późn. zm. Dz.U. 2021 poz. 790).
4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

5.      Pani/Pana dane przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca ostatniego roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:

– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

8. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

                                                                         lek.med. Grażyna Mamczur

RODO

Zgodnie Z art. 13 RODO oraz (DzU 730 z 21 lutego  2019 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Dariusz Mamczur, wykonujący działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, 94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 54 lok. U-10.

2.      2. Dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

3.      Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi:

–  art 6 ust. 1 lit. b) ,art. 9 ust. 2 lit. h RODO

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,(z późn. zm.-tj. Dz. U z 2020 nr 849)
– ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekarza i lekarza dentysty.(z późn. zm. Dz.U. 2021 poz. 790).

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

5.      Pani/Pana dane przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca ostatniego roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:

– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

8. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

dr n.med. Dariusz Mamczur